FORMULARZ OGÓLNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DO DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Praktyka lekarska Gabinet Stomatologiczny Aleksandra Łapińska-Telżyńska, Mikołaj Telżyński s.c. z siedzibą w 05-270 Marki, ul. Ks. Kordeckiego 9, tel. 604445144, e-mail telzynscy@gmail.com – dalej zwana „PL”.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:
  administratorem danych osobowych Pacjentów jest PL,
 2. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane będą:
  a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
  b) w celu udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 3. Odbiorcą danych osobowych Pacjentów mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 4. Dane osobowe Pacjentów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 5. Dane osobowe Pacjentów będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 6. Pacjent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 7. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO,
 8. Podanie przez Pacjentów danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,
 9. Dane Pacjentów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.